Cần làm gì khi chủ đầu tư phá sản?

Chủ đầu tư phá sản, tôi chỉ ký hợp đồng đầu tư thôi thì tôi được bảo vệ như thế nào?