Bất động sản công nghiệp - 'hạt giống' phát triển đô thị 

Ở những mô hình quy hoạch kiểu mới, sự ra đời của khu công nghiệp được ví von là “hạt giống” để phát triển đô thị theo hướng bền vững và thông minh.