Đề xuất tiếp tục giảm một nửa với 3 loại phí, lệ phí xây dựng

Trong dự thảo thông tư mới đây, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục kéo dài việc giảm 50% các khoản phí, lệ phí trong xây dựng đến hết năm nay.