Hà Nội xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030

Phạm Ánh Thúy

Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2040 nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu nhà ở của người dân, đồng thời gắn với phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững, hiện đại.

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt "Đề cương nhiệm vụ lập Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2040". UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng chương trình.

Thành phố sẽ điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhà ở hiện nay trên địa bàn thành phố như nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ, nhà ở riêng lẻ khu vực đô thị và nông thôn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả thực hiện "Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030", xác định quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2040.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2030, Sở Xây dựng cần xác định nhu cầu về số lượng, loại nhà, tổng diện tích sàn xây dựng; nhu cầu diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở từng khu vực trên địa bàn thành phố; nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng nhà ở; xác định các chỉ tiêu về phát triển nhà ở… Trên cơ sở đó, UBND TP. Hà Nội sẽ đề ra các giải pháp về đất đai, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, tài chính, tín dụng và thuế, chính sách phát triển thị trường và quản lý sử dụng nhà ở; giải pháp phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách, đầu tư xây dựng các loại nhà ở và huy động các nguồn vốn, cơ chế ưu đãi tài chính...

toan-canh-ha-noi-1623230007.jpg
TP. Hà Nội từ trên cao.

Mục tiêu của chương trình là để TP. Hà Nội chủ động kiểm soát việc phát triển nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2040. Từ đó, đáp ứng cơ bản nhu cầu nhà ở của người dân; xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp với tình hình phát triển của thành phố, đảm bảo phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững, hiện đại. Đồng thời, làm cơ sở cho công tác quản lý phát triển nhà ở và triển khai thực hiện các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố; thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khi xây dựng chương trình này cần căn cứ một số chỉ tiêu về nhà ở của "Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" đã được phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Việc phát triển nhà ở thành phố phải phù hợp với nhu cầu nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn, tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ngân Khánh