Quy hoạch

Top 5 quy hoạch đô thị độc đáo trên thế giới

Các đô thị này có quy hoạch và thiết kế không chỉ chú trọng thẩm mỹ mà còn mang tầm nhìn xa trong các giải pháp về giao thông, môi trường